Kasdien vaikai liečia, ragauja, stebi, klauso, uosto, stengdamiesi pažinti artimiausią savo aplinką. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando suprasti pasaulį: jau kūdikystėje vaikai veikia kaip mokslininkai ir visais savo pojūčiais tyrinėja aplinką.

              Apie STEAM ugdymą mokyklose jau kalbama gana ilgą laiką, tačiau apie STEAM ikimokykliniame ugdyme plačiau kalbėti pradėta tik 2018 metais. Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kaip ir visa šalies švietimo sistema, privalo prisidėti prie darnaus vystymosi ir STEAM plėtotės. STEAM skatina vaikus tyrinėti realias problemas, tačiau žaismingai, su malonumu. STEAM sričių  ankstyvasis ugdymas vyksta per kasdienę rutiną, žaidimo patirtis, veiklą natūralioje ir virtualioje aplinkoje, veiklas su specialiomis priemonėmis, projektus.

              Tyrinėdami vaikai tampa aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, veikia savarankiškai ir grupelėmis. Tam, kad tyrimas pavyktų, jie turi susikaupti, kantriai išlaukti bandymo pabaigos, dirbti atsargiai. Tai – svarbūs įgūdžiai šiuolaikiniam vaikui, kuris pasižymi padidėjusiu judrumu, siekia greito rezultato.

              Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ bendruomenė nuosekliai ir sistemingai įgyvendina STEAM idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje.

Sausis-vasaris. „Sniego dažymas“ ir „Sniego skulptūrų kūrimas“. Piešimas ant sniego vaikams suteikia daug teigiamų emocijų. Žaisdami su sniegu kieme ikimokyklinukukai ugdosi kūrybingumą, saviraišką, socialinius-emocinius įgūdžius, pažintinius gebėjimus.

Kovas. Tyrinėjimų mėnuo. Realizuodami STEAM idėjas, vaikai atlieka įvairius eksperimentus. Vanduo ir žemė. Kiti netradiciniai eksperimentai. Pažymėtina, jog organizuojant STEAM veiklas skatinamas vaikų smalsumas, motyvacija kurti, konstruoti, tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti.

Balandis. Dalyvaujame edukacinėje programoje „Magiški kiaušiniai“. Suteikiama  galimybė stebėti, kaip iš atrodytų paprasto kiaušinio išsirita viščiukai. Jais rūpintis ir džiaugtis, tiesiog savo darželio grupėje.

Įdomesnis geometrinių figūrų pažinimo būdas.

          Svečiuose insektariumo specialistai-edukologai, atvežę vaikams parodyti įvairius voriukus, vabaliukus ir keletą roplių. Mažieji gamtos tyrinėtoja turėjo progą ne tik savo akimis pamatyti, bet drąsesnieji netgi paliesti nematytus gyvūnėlius.

         Piešimas yra puikus laisvalaikio praleidimo būdas, lavinantis vaiko kūrybiškumą, smulkiąją motoriką, erdvės suvokimą. Mes išbandėme keletą netradicinių piešimo būdų: piešimas ant maistinės plėvelės, folijos ir pan. Vaikams tai vis kitokia ir neapsakomai įdomi patirtis, o procesai visada skirtingi ir unikalūs.

Veiklų išbandymas netradicinėse erdvėse, įprastų dalykų pateikimas kitaip,bendruomenės (tėvų) į(si)traukimas į ugdymo procesą.

Praktinė „skani“veikla. Maži darbininkai viską norintys ne tik pamatyti, bet ir paliesti, kurti, atrasti.

Gegužė.  Augalų stebėjimas ir tyrinėjimas.

Netradiciniai menai. (Menai kuriami iš netradicinių priemonių, gamtinės medžiagos, atliekų ir pan.)

Technologijos. Bitutės robotas naudojimas.

Birželis. Matematiniai sprendimai. Ugdymo metodų, būdų, skirtų vaikų gebėjimų plėtotei taikymas per patirtinį ugdymą(si) veikiant: praktinės tiriamosios veiklos ir kt.

Smėlis-puiki terpė simbolinei raiškai.

Vaikai stebi ir lygina muilo burbulų ir pienių pūkelių skrydžius.

Pirštukų didelė šeima....Susipažinkime su ja...

Ieškom, randam, kuriam, stebim...

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS:

Direktorius:

I         -  8.00–17.00, pietų pertrauka 13.00–13.30

II, IV -  7.30–17.00, pietų pertrauka 12.00–12.30

III      -  9.30–18.30, pietų pertrauka 13.30–14.00

V       -  8.00–13.00

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

I, III, IV, V  - 8.00 – 16.30

II                  - 9.30 – 18.00

Pietų pertrauka

                      12.30 – 13.00

Direktoriaus pavaduotojas:

I , IV             - 9.30 – 18.00, pietų pertrauka 13.00–13.30

II, III, V        - 8.00 – 18.00, pietų pertrauka 12.30–13.00

Specialistas:

I                    -  14.00 – 18.00

II, III, IV      -    7.30 – 16.00

V                   -   7.30 – 11.30

Pietų pertrauka

                         12.30 – 13.00

 
 

Raštinės administratorius:

I ,III              -  7.30–17.30

II, IV,V         -  7.30–14.30

Pietų pertrauka

                         12.30 – 13.00

PRIVATUMO POLITIKA

www.pumpurelis.lt tinklalapio naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. Tinklalapio www.pumpurelis.lt (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Tinklalapio valdytojas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, juridinio asmens kodas 190437328, buveinės adresas Žardininkų g. 19, LT-94240 Klaipėda (toliau – Įstaiga), tvarko Tinklalapio lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
 2. Įeidami į Tinklalapį, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek naudojantis Tinklalapiu Vartotojui prisijungus, tiek ir Vartotojams neatlikusius prisijungimo procedūros. Prisijungdami prie Tinklalapio ir/ar jo naudodamiesi, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Įstaiga tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Tinklalapio paslaugoms teikti.
 3. Tinklalapio paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Tinklalapio paslaugos), kurios apima:

3.1. informacijos apie Tiekėjo paslaugas, kliento mokėtinas sumas teikimą;

3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu.

3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu.

 1. Įstaiga turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapyje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Vartotojų prisijungimas ir asmens duomenų apsauga

 1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Tinklalapiu, galima tik Tinklalapyje suvedus tinkamus prisijungimo duomenis. Prisijungimas atliekamas paspaudus Tinklalapio dešinėje pusėje esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, prieš tai užpildžius vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojas, prisijungdamas prie Tinklalapio, patvirtina, kad:

5.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Tinklalapio Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

5.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;

5.3. pasikeitus Vartotojo duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, pakeisti (papildyti) savo duomenis Tinklalapyje;

5.4. Vartotojas sutinka, kad Įstaiga tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir/ar kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Įstaigos paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas Vartotojo sutikimas) ir kitais tikslais.

 1. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir/ar kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui Įstaiga turi teisę, nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Tinklalapiu. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Įstaigai ir/ar tretiesiems asmenims ir/ar viešajam interesui, Įstaiga turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms.
 2. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Tinklalapio slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Tinklalapiu ar prisijungiant prie jo.
 3. Tinklalapyje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Įstaigos tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 4. Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:

9.1. Tinklalapio ir Įstaigos paslaugų teikimo tikslais.

 1. Vartotojas, kreipdamasis į Įstaigą raštu el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., arba atvykęs į klientų aptarnavimo centrą, pateikdamas Įstaigai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:

10.1.kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie Įstaigos tvarkomus Vartotojo asmens duomenis;

10.2. kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

10.3. kreiptis į Įstaigą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

10.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

 1. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 2. Įstaiga įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Įstaigos partnerius, teikiančius su Įstaigos teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Įstaigos ir Vartotojo teisės bei pareigos

 1. Įstaiga pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Tinklalapyje nurodytas Įstaigos teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas.
 2. Įstaiga, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir/ar vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir/ar Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Tinklalapyje.
 3. Įstaiga turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklalapio veiklą.
 4. Naudodamasis Tinklalapiu ir/ar Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:

15.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

15.2. nepažeisti Įstaigos ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

15.3. neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;

15.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;

15.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Tinklalapyje darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Tinklalapiui, ar Įstaigos teikiamų paslaugų procesui;

15.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Tinklalapio veiklą ir Tinklalapio ar Įstaigos paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;

15.7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;

15.8. nedelsiant informuoti Įstaigą, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Tinklalapio duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.

 1. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Įstaiga įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Tinklalapiu.

Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitus tinklalapiu

 1. Visos teisės į Tinklalapį ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Įstaigos ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
 2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Tinklalapyje, yra Įstaigos nuosavybė, arba Įstaiga juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
 3. Šiame Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklalapius, kurie leis Vartotojui išeiti iš šio Tinklalapio, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šiame Tinklalapyje.
 4. Įstaiga negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių tinklalapių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.
 5. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kituose Tinklalapiuose, į kurias yra nukreipiama iš šio Tinklalapio, gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojančios Tinklalapio naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Paslaugų užsakymas Tinklalapyje

 1. Naudodamiesi Tinklalapiu, Vartotojai gali užsakyti Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikti užklausas dėl tokių paslaugų užsakymo.
 2. Vartotojas, užsakydamas Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo, žino ir sutinka, jog informacija ir duomenys, kuriuos jis nurodys pildydamas užklausą, bus perduoti tokių paslaugų teikėjui.
 3. Vartotojas, užsakydamas Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba teikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo (nurodydamas savo duomenis ir/ar kontaktinę informaciją), prisiima visą atsakomybę ir riziką dėl duomenų, kuriuos jis perduoda trečiosioms šalims, naudojimo.

Slapukai

 1. Įstaiga, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Tinklalapiu greitesniu ir patogesniu, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Įstaiga naudoja Vartotojui atpažinti bei Tinklalapio lankomumo statistikai stebėti.
 2. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Įstaiga įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Įstaigos numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Baigiamosios nuostatos

 1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
 2. Visos teisės į Tinklalapyje ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo.
 3. Visais klausimais dėl Tinklalapyje teikiamų savitarnos paslaugų ir Įstaigos vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.arba atvykus į klientų aptarnavimo centrą, pateikiant Įstaigai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Rugsėjo 17 d. lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ pradėsime dviejų savaičių trukmės projektą „Raudonskruostis obuoliukas“.  Padedami tėvelių ir pedagogų vaikai  visais  jiems prieinamais būdais  - žaisdami, kurdami, ragaudami, eksperimentuodami - sužinos daug naujų dalykų apie šiuo metu  karaliaujančius  visų mėgstamus obuolius.

              Numatoma veikla:

 • Vaikų kūrybinių darbelių paroda;
 • Tėvelių ir vaikų kūrybinių darbų paroda (Nepamirškite! Projekto akcentas – obuolys!). Darbelių laukiame nuo rugsėjo 17 iki 20 dienos;
 • Judrieji, siužetiniai, muzikiniai, pažintiniai ir kiti žaidimai grupėse;
 • Obuolio tyrinėjimai, eksperimentai;
 • Rugsėjo 21d. numatoma išvyka į Girulius. Judriųjų žaidimų pramoga ,,Obuolys kaip kamuolys“;
 • Sveikatos valandėlės ,,Obuolys ne tik skanu, bet ir sveika“;
 • ,,Gardžios obuoliuko vaišės“ (versime vėrinukus iš obuolių, spausime ir ragausime obuolių sultis, skanausime šviežių ir džiovintų obuolių ir t.t.);
 • Tai įdomu!!! Kviečiame šeimas pasidalinti savo patirtimi ,,Populiarieji obuolių receptai“;
 • Rugsėjo 26 d. organizuosime grupių projektinės veiklos atspindžių parodą;
 • Dėmesio! Rugsėjo 28 dieną darželio kieme organizuosime akciją ,,Obuoliuką kąsiu – jėgų aš neprarasiu”.

 Kviečiame  į projektinę veiklą   aktyviai įsitraukti  visą lopšelio-darželio  „Pumpurėlis“ bendruomenę.

              Lopšelį-darželį „Pumpurėlis" kuruoja Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Monika Pranauskienė.

              Tėveliai dėl konsultacijų ar vaiko vertinimo registruojasi Klaipėdos PPT registratūroje tel. Nr. 8-46-342253 arba 8-699-10201. Klausimus gali užduoti tiesiogiai psichologei, rašydami el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

          Kolektyvas dėl individualių konsultacijų (jei reikia stebėjimo, išanalizuoti situaciją ar kiti profesiniai klausimai) kreipiasi el. paštu.

          Kuruojančios psichologės funkcijos - pagal įstaigos poreikį, atsižvelgiant į įstaigai skirtą laiką, manoma teikti šias paslaugas: 

 • įstaigos darbuotojų ir vaiko tėvų konsultavimas ir švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais,
 • vaiko elgesio stebėjimas įstaigoje ir rekomendacijų teikimas įstaigos bendruomenei.