Menu Close

Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

Pranešimų per 2023 m. nebuvo gauta bei perduota teisėsaugos institucijoms.

____________________________________________________

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

          Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

         Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ir neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mąstą;
 • kitų pažeidimų.

         Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus galima teikti šiais būdais: 

 • įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu: praneskpumpureliui@pumpurelis.lt
 • tiesiogiai įstaigos vadovo paskirtam asmeniui –Jolantai Ragauskienei, direktoriaus pavaduotojai, tel. (8 691) 01906 arba atvykus nurodytu adresu (Žardininkų g. 19, Klaipėda) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai;
 • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visa parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

         Pranešime turi būti nurodyta:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
 • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

         Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

         Su pranešėjų apsaugos tvarka galite susipažinti:

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

 Pranešimas apie pažeidimą (informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo 1 priedas)

 

Atnaujinta 2024-02-20

 

Skip to content