Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS, TARYBOS, DARBO GRUPĖS

Įstaigos taryba yra aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia Įstaigos pedagogus, tėvus (globėjus, rūpintojus), aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Įstaigos interesams.

Įstaigos tarybos sudėtis:
Pirmininkė – Dalia Armanavičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Sekretorė – Gintarė Rupšlaukytė–  ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ilzė Garionienė – sandėlininkė;

Alina Juškienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

 Vilija Svobutienė – auklėtojo padėjėja;

Birutė Žilienė – auklėtojo padėjėja;

 Odeta  Berezijienė – tėvų tarybos deleguota atstovė;

Edita Valiūnienė –tėvų tarybos deleguota atstovė;

Deimantė Girtavičienė – tėvų tarybos deleguota atstovė .

Įstaigos tarybos veiklos kryptys:
1. Taryba tekia siūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
2. Taryba svarsto ir pritaria Įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams.
3. Taryba teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos vidaus struktūros tobulinimo.
4. Taryba išklauso Įstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
5. Taryba teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo.
6. Taryba svarsto Įstaigos pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui.
7. Taryba teikia siūlymus formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
8. Taryba svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybos sudėtis:
Pirmininkė – Dalia Jonaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pavaduotoja – Ramutė Lesanavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Sekretorė – Vilma Sakalauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Aušra Čeledinienė – meninio ugdymo mokytoja;

Dalia Armanavičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Diana Stonkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Ginvilė Barauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Bušeckienė – neformaliojo ugdymo mokytoja ;

Ieva Jokšienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Gintarė Rupšlaukytė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jolanta Kleibienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja; 

Asta Šeinienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja ;

Eglė Dapšauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Škultinienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Julija Markevičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Raimonda Aušrienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Karolina Narvydaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja ;

Alina Juškienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Jakumaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Indrė Mažeikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vilija Kielienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Aušrinė Jotkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Eglė Bendikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Kaveckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Laura Drumstienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Zaleckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Diana Grūdienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Birutė Diržininkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Kasputienė – logopedė;

Lijana Račkienė – neformaliojo ugdymo mokytoja;

Asta Tutlienė – neformaliojo ugdymo mokytoja;

Vida Nausėdienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Mokytojų tarybos veiklos kryptys:
1. Taryba svarsto valstybės švietimo politikos įgyvendinimą, optimalų ugdymo(si) sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.
2. Taryba teikia siūlymus dėl Įstaigos metinės veiklos programos, neformaliojo ugdymo(si) programų įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo.
3. Taryba kartu su Įstaigos sveikatos priežiūros darbuotoju, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus.
4. Taryba deleguoja atstovus į Įstaigos tarybą, Mokytojų atestacijos komisiją.
5. Taryba svarsto kitus Įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.

 

Metodinė taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai.

Metodinės tarybos sudėtis:
Pirmininkė – Dalia Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Aušra Čeledinienė, meninio ugdymo mokytoja.

Nariai –         Alina Juškienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

                     Jurgita Škultinienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

                     Eglė Dapšauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Metodinės tarybos veiklos kryptys:
1. Taryba dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo(si) turinį, ugdymo(si) proceso aprūpinimą, ugdymo(si) kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant Įstaigos pedagogų metodinės veiklos prioritetus.
2. Taryba aptaria Įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
3. Taryba inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.
4. Taryba prireikus vertina pedagogų metodinius darbus bei praktinę veiklą.                                                                                                 5. Svarsto pedagogų prašymus, norinčių įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

Tėvų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija tėvų interesams, poreikiams ir klausimams spręsti.

Tėvų tarybos sudėtis:
Pirmininkė – Odeta Berezijienė, „Dobiliukų“ gr. 

Sekretorė  – Alina Juškienė,  „Linelių“ gr.  

Nariai – Edita Valiūnienė, „Varpelių“ gr.;

Deimantė Girtavičienė, „Snieguolių“ gr.;

Vaiva Kučinskienė, „Purienų“ gr.;

Laura Mickuvienė, „Saulučių“ gr.;

Irmantė Servienė, „Pakalnučių“ gr.;

Eimantė Butavičiūtė, „Ramunių“ gr.;

Jelena Kuojienė, „Žibuoklių“ gr.;

Daiva Renkė, „Lelijų“ gr.;

Akvilė Butvinskienė, „Rugiagėlių“ gr. ;

 

Tėvų tarybos veiklos kryptys:
1. Tėvų tarybą sudaro grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkai.
2. Taryba teikia siūlymus ugdymo(si) proceso organizavimo ir kitais ugdymo(si) kokybės gerinimo klausimais.
3. Taryba analizuoja Įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą.
4. Taryba deleguoja atstovus į Įstaigos tarybą.
5. Taryba nagrinėja tėvų (globėjų, rūpintojų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas.
6. Taryba dalyvauja tėvų (globėjų, rūpintojų) diskusijose, Įstaigos renginiuose.
7. Taryba svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėtis:


Pirmininkė – Dalia Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai – Dalia Armanavičienė, mokytoja metodininkė, Įstaigos tarybos atstovė;

Ginvilė Barauskienė, mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

Alina Juškienė, vyresnioji mokytoja, Įstaigos tarybos atstovė;

Aušra Čeledinienė, mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

Jurgita Škultinienė, mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos veiklos kryptys:
1. Komisija teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus.
2. Komisija pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengia ir suderina su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, ir teikia steigėjui tvirtinti 3 metų atestacijos programą.
3. Komisija svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.
4. Komisija siūlo mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai.
5. Komisija svarsto klausimus dėl mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Vidaus įsivertinimo komisijos sudėtis:

 

Pirmininkė – Dalia Jonitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai: Eglė Dapšauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ginvilė Barauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vilija Kielienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Dalia Jonaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Pirmininkės pavaduotoja – Lina Kasputienė, logopedė.

Sekretorė – Vilma Sakalauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai – Ginvilė Barauskienė, ikimokyklinio  ugdymo mokytoja;

Alina Juškienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

 Ingrida Marija Mažuknaitė, sveikatos priežiūros specialistė.

 

Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Jolanta Kleibienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Nariai: Ramutė Lesanavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Gražina Bartkienė, auklėtojos padėjėja,

Lijana Račkienė, neformaliojo švietimo mokytoja,

Lina Kasputienė, logopedė.

Atnaujinta: 2023-12-04

 

Skip to content